PRESENTACIÓ » Objectius » Públic objectiu

"Més que qualsevol altra activitat econòmica, el succés o el fracàs d'una destinació turística depèn de la seva capacitat de proporcionar als visitants un entorn segur". Així valora la seguretat en destinació l'Organització Mundial del Turisme en l'estudi que ha fet: Seguretat en turisme: Mesures pràctiques per a les destinacions.

Entenem per seguretat turística, segons Grünewald: "la protecció de la vida, de la salut, de la integritat física, psicològica i econòmica dels visitants, prestadors de serveis i membres de les comunitats receptores". I, segons els autors Gonzalo Saglione i Miguel Milano, (en el seu article "La gestió de la seguretat en els hotels. Anàlisis de les opcions més rendibles") exposen que a aquesta definició de Grünewald s'haurien d'incorporar dos conceptes nous en la matèria: protecció i control de pèrdues i minvament. La primera cita els béns econòmics però també el conjunt d'accions que es fan per a evitar els esdeveniments (dissuasió). La segona, es refereix a la manca de béns tangibles i intangibles per acció, error o omissió.

La seguretat constitueix a hores d'ara un dels factors diferenciadors de qualsevol destinació turística enfront d'altres destinacions competidores. La majoria dels viatgers i turistes cerquen indrets on puguin sentir-se protegits i, per tant, volen conèixer què fa l'Administració Pública i la indústria per a oferir-los màxima protecció possible, tant en els trajectes com en les destinacions triades.

En aquest escenari nou la seguretat turística constitueix un repte del qual ningú pot situar-se al marge. Per això, la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears, conscient de l'interès que suscita en el sector empresarial turístic la seguretat dels turistes en destinació de les Illes Balears, organitza una jornada de conferències, amb especialistes de primera línia d'àmbit estatal.

S'exposaran els avanços en sistemes de radiofreqüència aplicada a la seguretat d'infants en espais turístics, sistemes de localització global, sistemes de geocerca, GSM i GPS (A-GPS), sistemes de localització en temps real, etc. Es presentaran, a més, casos reeixits aplicats a entorns turístics.

Aquesta jornada es desenvolupa en el marc de l'INTO (www.visitinnovation.com), plataforma de debat de propostes d'innovació i turisme creada l'any 2004 per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament i Innovació del Govern de les Illes Balears. Sota aquesta plataforma s'organitza anualment un Seminari Internacional d'Innovació i Turisme centrat sobre una temàtica innovadora per al sector: La seva importància principal és la qualitat elevada dels ponents tant de l'àmbit acadèmic i d'investigació, com de l'àmbit empresarial i la transferència de coneixement que es produeix.

Així mateix, el Govern de les Illes Balears desenvolupa un projecte cofinançat per la Direcció General de política regional de la Unió Europea, denominat SAITUR (Sistema de Suport a la Innovació Turística a les Illes Balears), que té com objectiu articular un seguit d'actuacions de manera experimental dins la política illenca d'R+D+I adreçada cap al suport de la generació de tecnologies per impulsar i donar suport a la activitat turística.

Ho organitza:
Hi colabora: