Turista, Sostenibilitat i Tecnologia. Àmbits d'investigació per a la competitivitat turística

Nom
Llinatges
Adreça
Municipi
Codi postal
País
E-mail *
Telèfon
Missatge
Més informació: Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
Parc Bit, Edifici Naorte, Bloc A, 3a planta, Ctra. de Valldemossa Km. 7,4
07121 Palma de Mallorca | Tel. 971 176 134
www.visitinnovation.com - info@visitinnovation.com